Condicions de reserva

RESERVES, PREUS I PAGAMENTS

El preu de cada sortida ve detallat al fulletó promocional i a les pàgines web www.descobrimcatalunya.cat, www.sarfa.com i www.sarbus.com, en funció del lloc d’origen i de l’edat. No s’admetrà cap reserva sense previ pagament de la mateixa, via targeta de crèdit (reserves telefòniques i on-line) o bé en efectiu als diferents punts de venda reconeguts (taquilles de SARFA, Oficines de Turisme especificades, establiments turístics adherits al programa DescobrimCatalunya.cat i a les oficines de Viatges Sarbus, S.L, situades a la Ronda de Sant Pere, 21 de Barcelona).

 

El preu inclou exclusivament els serveis detallats a la descripció de cada sortida. En el cas de nens entre 4 i 10 anys, el preu publicat inclou un menú infantil. En el cas de nens menors de 4 anys, no s’inclou el dinar.

 

HORARIS I PUNTUALITAT

Els horaris estan publicats a la pàgina web www.descobrimcatalunya.cat i als fulletons informatius. Es prega màxima puntualitat durant el desenvolupament de les activitats de les diferents excursions i especialment en l’hora de sortida dels diferents orígens. En el cas d’impuntualitat d’algun dels assistents, no es garanteix la seva espera.

 

ANUL·LACIONS I DEVOLUCIONS

Viatges Sarbus es reserva el dret de modificar o d’anul·lar les sortides i/o alguna de les activitats previstes publicades per “Causa Major” o per circumstàncies alienes a la voluntat de l’organitzador que obliguin a fer-ho.En el cas d’anul·lació per part del client:

 

- Aquest abonarà les despeses de gestió, les d’anul·lació degudament justificades si s’escauen i una penalització consistent en el 5% de l’import total de l’excursió, si el desistiment es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies d’antelació a la data de l’excursió; el 15% entre els dies 3 i 10 i, del 25% dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

 

- En cas de no presentar-se a l’hora prevista de la sortida, no tindran dret a cap devolució de la quantitat abonada.No obstant això, l’empresa oferirà al client la possibilitat de bescanviar la sortida anul·lada per un servei de valor equivalent en una altra sortida programada.

 

Totes les anul·lacions s’hauran de notificar per escrit via correu electrònic (comercial@viatgessarbus.es) o via fax al 972.300.039.

 

RESPONSABILITATS

L’empresa no assumeix cap responsabilitat per objectes extraviats o oblidats al vehicle o als diferents llocs visitats on s’hagin dut a terme les activitats.

 

CONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

Al realitzar la compra i pagament dels serveis, queda automàticament establert que l’agent de viatges i el client es notifiquen i accepten totes les clàusules de les condicions generals aquí presents.

 

ASSEGURANCES

L’empresa disposa de les pòlisses i cobertures exigides legalment per a l’exercici de l’activitat.

 

MENORS DE 4 ANYS

Els menors de 4 anys gaudiran de transport gratuït i hauran de compartir plaça amb els acompanyants adults.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

I. Normativa aplicable

De conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”), en el Reial decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (“RLOPD”) i la resta de norma-tiva de desenvolupament, en aquest sentit, MOVENTIS informa als usuaris de la pàgina web (“Web”) que pot proporcionar-nos, de manera voluntària, informació de caràcter personal ja sigui a través de determinats formularis de recollida de dades de caràcter perso-nal inclosos a les diferents seccions del Web, o mitjançant les adreces de correu electrònic habilitades també a diferents seccions del Web, i que totes aquestes dades de caràcter personal hauran de ser recollides en un fitxer, el responsable del qual és la empresa MARFINA, S.L (“MARFINA”) i capçalera de MOVENTIS (el “Grup MOVENTIS”) , segons s’indiqui a les corresponents seccions del Web.

 

Les empreses de MOVENTIS són les empreses que es relacionen en el llistat que l’ usuari pot consultar clicant aquí.

 

Les dades de caràcter personals recollides són objecte de tractament, tant automatitzat com convencional, si s'escau, i incorporades i conservades, d'una part, en els fitxers titularitat de MARFINA o de les empreses del Grup MOVENTIS que actuïn com a responsables dels fitxers corresponents, degudament inscrits en el Registre General de l’ Agencia de Protecció de Dades Personals.

 

A cada formulari de recollida de dades de caràcter personal de la Web s'indica de manera expressa, per a cada supòsit concret, qui o quins són els responsables del tractament de les dades de caràcter personal i els responsables dels corresponents fitxers.

 

II. Exercici dels drets d’ARCO

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (d’ara endavant, els drets “ARCO”) pot dur-se a terme, de conformitat amb el que es disposa a la normativa vigent, mitjançant una sol·licitud tramesa a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte, administracionweb@marfina.net, o a l'adreça postal, MOVENTIS - Dept. Assessoria Jurídica, Pau Vila, 22, 4ª planta – edifici Helion, 08174, Sant Cugat del Vallès, a la qual s’ha d’adjuntar en qualsevol cas una fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid, de conformitat amb dret que permeti acreditar la vostra identitat.

 

III. Principi de qualitat de les dades personals

El no emplenament o emplenament parcial de les dades de caràcter personal per part dels usuaris que els siguin requerides en un formulari de la Web podria suposar que les empreses del Grup MOVENTIS no pogués atendre la seva sol·licitud d’informació, ni prestar els serveis que s’ofereixen a la Web.

 

L’usuari ha de respondre, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. Les empreses del Grup MOVENTIS es reserven el dret d'excloure dels serveis registrats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades incorrectes o falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents de conformitat amb dret.

 

L'usuari es responsabilitza de comunicar al responsable del fitxer, que en cada cas correspongui, qualsevol modificació de les dades de caràcter personals facilitades, amb la finalitat que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

 

Les empreses del Grup MOVENTIS compleixen el que disposa la normativa vigent pel que fa al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o finalitats per a les quals va ser recollida, i l’ha de bloquejar, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d'aquestes responsabilitats. Un cop transcorreguts aquests terminis, s'elimina definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

 

Els menors de 14 anys no poden enviar cap informació personal sense el consentiment del seu pare/mare o tutor. Les empreses del Grup MOVENTIS no són responsables de cap informació personal enviada per menors de 14 anys sense l'autorització oportuna.

 

IV. Dades especialment protegides

Segons el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en el cas que ens faciliteu informació relativa a la vostra ideologia, afiliació sindical, religió o creences, l’ usuari ha de donar-nos en el corresponent formulari el consentiment exprés i per escrit per poder tractar aquesta informació. De la mateixa manera, les dades relacionades amb l'origen racial, salut o vida sexual de l’usuari requereixen del seu consentiment exprés en el corresponent formulari per poder tractar-les.

 

Respecte de les possibles comunicacions de aquesta tipologia de dades de caràcter personal a tercers, informarem l'usuari oportuna-ment en cada cas concret i facilitarem el mitjà per oposar-s'hi, de conformitat amb la normativa vigent.

 

V. Finalitat de la recollida de dades personals

La recollida i el tractament de les dades de caràcter personals té com a finalitat, entre d’altres, poder contactar amb l'usuari atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments tramesos; gestionar les tasques bàsiques d'administració i l’emissió de pressupostos, gestionar satisfactòriament la compra de bonus de viatge; gestionar l'alta, modifi-cació o baixa de les targetes de fidelització que en el seu moment s'ofereixin; mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats i serveis (si s’escau, gestionar-ne la prestació adequada) relacionats amb empreses del sector de transport de viatgers per carretera relacionades amb aquesta; i gestionar la seva participació en els cursos de formació oferts i en processos de selecció de personal.

 

Respecte del tractament de les dades amb finalitats exclusivamente promocionals o publicitàries, es facilita a l'usuari, juntament amb el corresponent formulari de recollida de dades de caràcter personal, la possibilitat d’oposar-s’hi en el mateix moment que faciliti les seves dades de caràcter personal. Tanmateix es posa al seu servei un procediment oportú, senzill i gratuït, perquè pugui indicar lliure-ment la seva oposició quan l’usuari ho consideri oportú.

 

Si l'usuari no desitja rebre aquesta informació pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mitjans anteriorment indicats per exercir els seus drets ARCO, i en tot cas, mitjançant el corresponent assenyalament a la casella que constarà a la secció de la Web. La seva acceptació perquè es remeti informació comercial o publicitària té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

 

VI. Cessió de dades de caràcter personal

Respecte de les possibles comunicacions de dades a tercers, informarem l'afectat oportunament en cada cas i facilitarem el mitjà per oposar-s'hi, conforme a la normativa vigent.

 

En el cas que no autoritzi la cessió de les seves dades personals a una altra empresa del Grup diferent de la que estigui sol·licitant les seves dades personals, l'usuari ha de procedir al corresponent assenyalament de la casella que constarà a la secció del Web on hi hagi el formulari que estigui emplenant.

 

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no té efectes retroactius.

 

VII. Mesures de seguretat

S’han adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits per la normativa vigent, d'acord amb el tipus d'informació tractada, i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar l’alteració, pèrdua, tracta-ment o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. Tot això de conformitat amb el que es preveu a l’article 9 LOPD i normati-va de desenvolupament.

 

Es garanteix que s'ha adoptat les mesures oportunes per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que ens envieu per Internet. Per a això, s'utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet l’encriptació de la informació que ens envieu i n’evita la lectura, fins i tot si és interceptada inadequadament. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Quan accediu al nostre lloc web, no emmagatzemem cap informació en el vostre ordinador a través de cookies, per tal de reconèixer-vos de manera automàtica la pròxima vegada que l'utilitzeu.

 

Aquest portal d'Internet conté enllaços a altres llocs web relacionats amb les empreses del Grup Moventia.

 

VIII. Modificació de la política de privacitat

Les empreses del Grup Moventis es reserven el dret a modificar aquesta política de privacitat per adaptar-hi novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta Web els canvis produïts amb una anticipació raonable a la seva posada en pràctica.

 

Tanmateix proporcionarán als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la política de privacitat i protecció de dades, com també als textos informatius i d'obtenció del consentiment per al tractament de les seves dades personals, en cada supòsit de la seva recollida mitjançant aquest lloc Web.

 

IX. Informació general

En virtut del que s’estableix a l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i de conformitat amb el principi de transparència de la nostra companyia, s’ informa els usuaris del seu lloc Web:

- Denominació comercial: MOVENTIS

- Denominació social: MARFINA, S.L.

- Domicili social: Sabadell – Barcelona, Passeig del comerç, 100

- Adreça de contacte: Sant Cugat del Vallès – Barcelona, Pau Vila, 22, 4ª planta – edifici Helion, 08174

- CIF núm.: B-59372755

- Dades d’inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: assentament núm. 3.689, foli 103, volum 20.407, full B-6285, inscripció 1ª

- Adreça de correu electrònic: administracionweb@marfina.net

Moventis
Viatges Sarbus